BEST Summer course 2012 – REFRESH!

Letný kurz je podujatie, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť študentom technických univerzít z celej Európy možnosť rozšíriť a obohatiť si svoje doterajšie vedomosti nadobudnuté počas štúdia. BEST Bratislava organizuje tohtoročný letný kurz pod záštitou Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v trvaní 11 dní v termíne od 24.6.2012 do 4.7.2012. Témou kurzu je obnova a konverzia industriálnych pamiatok a spôsob ich prezentácie verejnosti.  Akademickým garantom je doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU.

Kurzu sa zúčastní 22 študentov z technických univerzít z rôznych krajín Európy a 20 študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Výber účastníkov zabezpečí BEST Bratislava na základe študijného zamerania záujemcov a ich motivácie. Kurz sa ukončí slávnostným odovzdávaním certifikátov o absolvovaní BEST akademického kurzu.

 

Akademická časť

pozostáva z 30 hodín prednášok a cvičení na pôde STU v Bratislave a odborných exkurzií. Prednášateľmi budú pedagógovia z fakúlt STU, špecialisti a zástupcovia firiem spolupracujúcich na organizácii tohto kurzu. Cieľom exkurzii budú bývalé priemyselné objekty, v súčasnosti chátrajúce, a tiež objekty, ktoré sú pozitívnymi príkladmi obnovy takéhoto druhu pamiatok. Účastníci navštívia aj mnohé kultúrne pamiatky a viacero miest na Slovensku, vďaka čomu spoznajú slovenskú kultúru, zvyky a krajinu. V neposlednom rade si osvoja komunikáciu v anglickom jazyku.

Hlavnou myšlienkou je snaha pomôcť študentom získať medzinárodný rozhľad prostredníctvom práce na spoločnom projekte a tiež práce v tíme zloženom z rôznych profesii. Takto nadobudnuté skúsenosti sú pre študentov neoceniteľným prínosom. Zároveň chceme vytvoriť priestor na prezentovanie ich myšlienok a ideí. Kurz vyvrcholí workshopom na zadanú tému, ktorý bude zároveň hodnotiacim kritériom pre získanie certifikátu. V rámci workshopu sa zameriame na obnovu priestorov starej Elektrárne v  Piešťanoch. Projekt na obnovu tejto pamiatky už existuje a blíži sa dokonca aj začatie prác. Bude tu interaktívne technické centrum. Zostáva vyriešiť problém ako pritiahnuť pozornosť verejnosti k takémuto projektu, ako prilákať návštevníkov a vytvoriť niečo viac ako len “obyčajné” múzeum.

Úlohou študentov bude zaujímavo využiť zachované strojové vybavenie elektrárne a priestory, odprezentovať ich atraktívnym spôsobom a zároveň sprístupniť centrum pre všetkých. Taktiež by mali vymyslieť, ako vhodným spôsobom pritiahnuť záujem verejnosti k takto zrekonštruovanej pamiatke.

Výstupy budú vo forme plagátov – putovnej výstavy, bulletinu. Atraktivita témy má potenciál zaujať médiá.

 

Neakademická časť

pozostáva z predstavenia kultúry a zvykov na Slovensku, čím chceme prispieť k zvýšeniu informovanosti študentov ostatných Európskych krajín. Táto časť zahŕňa prehliadku historického centra Bratislavy, návštevu kultúrnych pamiatok Slovenska, predstavenie tradičnej slovenskej kuchyne, a pod. Európski študenti budú mať tiež priestor na prezentovanie svojej krajiny, kultúry a zvykov.

 

Stránku letného kurzu nájdete TU.